Hulpverlening aan kansarme kinderen en gezinnen in Sri Lanka
Stichting Santosa Westzeedijk 262 3016AP Rotterdam IBAN: NL65INGB0003177249 info@santosa.nl

Doelstelling

Stichting Santosa heeft als doel het verlenen van hulp, stimuleren van onderwijs en verbeteren van de leefomstandigheden van de allerarmsten uit ons werkgebied in Pamunugama, Sri Lanka.

Beleidsplan

Om onze doelstelling te verwezenlijken beschikken wij in Sri Lanka over een aantal gebouwen waarin diverse functies zijn ondergebracht: klaslokalen, speellokaal, community hall, bibliotheek, werkplaats, naai-atelier, keuken en kantoor.

De nadruk van onze aktiviteiten ligt met name op onderwijs, het stimuleren van de mensen in het vinden van werk en hulp om hun eigen leefsituatie te verbeteren. Zo hebben wij o.a. een kleine school voor lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen, een bibliotheek, geven we extra onderwijs en organiseren wij voor de plaatselijke jeugd sport- en speldagen. Waar mogelijk bouwen we toiletten, drinkwatervoorzieningen en leggen we elektriciteit aan.

Wij hebben momenteel ruim 500 donateurs. Zij vormen onze basis en met hun bijdrage, aangevuld met incidentele giften van andere stichtingen en bedrijven, kunnen we het project exploiteren. Onze exploitatiekosten bedragen ongeveer 80.000 Euro per jaar. Tweemaal per jaar leggen wij via een nieuwsbrief aan onze donateurs verantwoording af over onze aktiviteiten en de besteding van de giften.

Om de continuiteit van onze stichting te kunnen waarborgen houden wij een zeker vermogen aan. Wij streven ernaar om een vermogen aan te houden van minimaal 1x de jaarexploitatie en van maximaal 3x de jaarexploitatie. Het aangehouden vermogen wordt voor maximaal 20% belegd in wereldwijde aandelenfondsen. De rest van het vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening van een in Nederland erkende bancaire instelling.

De penningmeester maakt jaarlijks de begroting op voor het nieuwe jaar. Tevens produceert hij de afrekening van de Stichting Santosa en van de Santosa Foundation. Over de financiele afrekening wordt verantwoording afgelegd aan het stichtingsbestuur. In verband met de hoge kosten en relatief geringe exploitatie-omvang hebben wij in Nederland geen accountantscontrole. In Sri Lanka gebeurt dit wel, daar zijn de kosten gelukkig een stuk lager.

Bestuur

Het bestuur in Nederland bestaat momenteel uit 3 leden:
- Henny Verbeek (voorzitter)
- Henk Fassotte (penningmeester)
- Piet Wagemaker

De functie van secretaris is momenteel vacant en wordt door de overige bestuursleden waargenomen.

Jannette Voorneveld assisteert ons met fondsenwerving.

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en ontvangen géén salaris. Ook evt. reis- en verblijfkosten worden door de bestuursleden zelf gedragen. Hierdoor komt ruim 97% van de ontvangen giften ook echt ten goede aan ons project in Sri Lanka. Bestuursleden zijn regelmatig ter plekke aanwezig om sturing te geven aan het project en toezicht te houden op de uitgaven. Binnen de ficale regels krijgen bestuursleden een vrijwilligersvergoeding ter dekking van gemaakte kosten. In de regel storten de bestuursleden deze vergoeding vaak weer als gift terug.

ANBI/KVK

Stichting Santosa is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer 8031.78.232. Giften aan onze stichting komen dan ook in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting.

Stichting Santosa staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41134331.

Structuur van de stichting Santosa

Santosa bestaat feitelijk uit 2 stichtingen:

De Stichting Santosa is primair verantwoordelijk voor het aantrekken van de noodzakelijke financiële middelen. Tevens stuurt zij de Santosa Foundation aan en houdt controle op de boekhouding in Sri Lanka.

De Santosa Foundation die in Sri Lanka staat geregistreerd met als registratienummer FL 52210 en daar is erkend als NGO (Non-Governmental Organisation under Voluntary Services). Deze stichting is ons uitvoerend orgaan. De Santosa Foundation werkt met een kleine lokale staf en lokale leerkrachten. Deze mensen zijn in dienst van de Santosa Foundation. Naast hulpverlening aan de arme bevolking bieden wij dus een aantal mensen ook een fulltime of parttime baan.

De Santosa Foundation wordt lokaal geleid door drie managers en het hoofd van onze school voor gehandicapte kinderen. Allen zijn Singhalees. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij werken met een van te voren vastgesteld budget. Eén manager heeft de algemene leiding, Eén draagt zorg voor alle activiteiten betreffende de kinderen en de derde is verantwoordelijk voor bouw en onderhoud gebouwen. Ook begeleidt hij de bouw en reparatie van dorpshuisjes, toiletten, waterputten enz. en heeft hij de leiding over ons papierverwerkingsproject.

Iedere maand wordt een financiële verantwoording naar het bestuur in Nederland gestuurd. Meermalen per jaar bezoeken leden van het nederlandse bestuur het project.

De wat grotere projecten, zoals recentelijk de bouw van een community hall, kunnen we helaas niet uit onze reguliere donaties bekostigen. Hiervoor zijn we afhankelijk van andere stichtingen. Het realiseren van dergelijke projecten is dan ook sterk afhankelijk van wat wij van deze stichtingen mogen ontvangen.

Aktiviteitenverslag 2018

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsbrief die een goed beeld geven van onze aktiviteiten.

Download hier de nieuwsbrief van november 2018.

Financiele verantwoording 2018

Download hier de jaarrekening van 2018.

Ons beleid is er op gericht om een financiële buffer aan te houden van minimaal 1x de jaarexploitatie en maximaal 3x de jaarexploitatie. Met een buffer van ongeveer 2x de jaarexploitatie voldoen wij aan deze doelstelling. De buffer dient om de continuiteit van onze Stichting, ook bij (tijdelijk) tegenvallende inkomsten, te kunnen garanderen.

Voor vragen over ons financieël beleid en/of over de jaarrekening kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Bezoek ons project

U kunt ons bezoeken zonder vooraf een afspraak te maken, maar het is verstandig om even te bellen zodat wij van uw komst op de hoogte zijn.

Santosa ligt op de landtong tussen Negombo en Pamunugama, in een klein dorpje: Rajawatha. U herkent ons aan het bord langs de weg.

Met een tuk-tuk of met de auto is het ongeveer 30 min verwijderd van Negombo en ongeveer 1 uur van Colombo.

Ons adres in Sri Lanka:
Santosa Foundation
Rajawatha 192/4
Pamunugama
Sri Lanka
Tel.: +94 31 22 23366 / +94 714 914720
Email: santosa_foundation@hotmail.com